Тим за школско развојно плнирање

Чланови Тима за ШРП:

Љиљана Косановић – директор школе

Бојана Вукелић – педагог школе

Весна Мајски – наставник ликовне културе и библиотекар

Тамара Петровић – наставник српског као нематерњег језика и ликовне културе у разредима деце са тешкоћама у развоју

Валерија Пинтер – дефектолог, наставник у разредима деце са тешкоћама у развоју

Данијела Лазић – наставник енглеског језика

Славица Цуца Дракулић – представник Савета родитеља

Атила Шефер – представник локалне самоуправе